Actief in een vzw: toch zelf aansprakelijk? (Bron: Indicator)


Velen gaan ervan uit dat ze als bestuurder in een vzw geen risico lopen omdat die vzw rechtspersoonlijkheid heeft. Niets is echter minder waar!

Wanneer kunt u als bestuurder of zelfs als werkend of toegetreden lid van een vzw toch persoonlijk aansprakelijk zijn? Kan een aansprakelijkheidsverzekering u dan beschermen? Wat zijn de aandachtspunten bij het afsluiten van zo’n polis?

Bestuurder. In principe bindt u bij de uitoefening van uw functie als bestuurder enkel de vzw en bent u niet persoonlijk aansprakelijk voor die verbintenissen. Toch loopt u wel degelijk een risico. U moet uw taak immers vervullen als een goede huisvader, anders kan de vzw eventueel een schadevergoeding van u claimen. U kunt bv. aansprakelijk gesteld worden als u verbintenissen aangaat, waarvan u weet dat de vzw ze niet kan nakomen, uitgaven doet buiten het goedgekeurde budget, doeloverschrijdende handelingen stelt, onterechte facturen niet protesteert of nalaat een solvabele debiteur tot betaling te verplichten.

Ook als u geen brandverzekering afsluit voor een gehuurd gebouw of als u als penningmeester de tegoeden van de vzw in veel te riskante beleggingen investeert, kunt u aansprakelijk gesteld worden om de schade die uit uw fout voortvloeit te vergoeden.

Derden. Derden die schade lijden en het oorzakelijk verband tussen hun schade en een fout menen te kunnen aantonen, kunnen zowel de bestuurder als de vzw zelf aanspreken. De vzw kan in dat laatste geval op haar beurt de bestuurder aanspreken. Ook wie in een contractuele relatie staat met de vzw (bv. leveranciers, personeel, ...) kan in zo’n omstandigheden een schadevergoeding eisen. Aangezien bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn, kan het slachtoffer daarenboven elke bestuurder aanspreken, ongeacht zijn aandeel in de fout.

Sluwe slachtoffers kiezen vaak de bestuurder met de meeste financiële middelen uit. Die moet dan achteraf zelf proberen om de schade terug te eisen bij de andere aansprakelijke bestuurders.

De kwijting die u van de algemene vergadering krijgt, geldt enkel voor fouten t.o.v. de vzw zelf, niet voor fouten t.o.v. derden.

Verzekering. Een verzekering ‘aansprakelijkheid maatschappelijke lasthebber’, beter bekend als ‘D&O’ (Directors & Officers Liability) dekt iedereen die een functie als bestuurder of verantwoordelijke heeft. Zo’n verzekering voorziet twee waarborgen: schade en rechtsbijstand. De waarborg verdedigingskosten (niet alleen advocaat, maar ook experts, rechtspleging, ...) is veruit de belangrijkste. Het grootste risico is immers niet dat u een fout begaat, maar wel dat u aangesproken wordt door wie schade lijdt. De kans is immers groot dat die net u aanspreekt, ook al heeft u met de hele zaak niets te maken. Als bestuurder loopt u immers in de kijker en dat is nog meer het geval als u daarnaast ook als succesvol bedrijfsleider, zelfstandige of vrije beroeper bekendstaat.

Voor een dekking van € 125.000 varieert de premie van € 175 tot € 1.750 afhankelijk van de activiteit. Verzeker wel beter een ruim hoger kapitaal.

Zorg er ook als bestuurder in een vzw voor dat u altijd kunt aantonen dat u als een normaal en voorzichtig bestuurder gehandeld heeft, anders kunnen zowel de vzw als een derde uw aansprakelijkheid inroepen.

Zorg ervoor dat u altijd een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluit en kijk na of die ook bestuurders die ontslag nemen blijft dekken en tussenkomt als er nog een claim volgt nadat de vzw opgedoekt werd.

Wenst u meer informatie over de dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering? Neem contact

f7fa7301-189a-4a01-9a86-4e33aba00081_0_tuchtrecht.jpg

#aansprakelijkheidvzw

Featured Posts
Recent Posts