top of page

INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID VAN ONS KANTOOR

 

1. Wetgevend kader

 

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

2. Welke belangenconflicten?

 

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

 • Situaties eigen aan ons kantoor: vb groepsstructuren (bv. bancassurance of assurfinance) of nevenactiviteiten ( bv. bankagent, vastgoedmakelaar}

 

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

 

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert, rekening houdende met de schaal van het kantoor.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota - aangezien het kantoor bestaat uit één persoon, de gespecialiseerde makelaar, kan deze u altijd deze instructies meedelen die hij in acht neemt;

 • Een aangepast verloningsbeleid voor de zaakvoerder - makelaar;

 • Een beleid dat erop toeziet dat de makelaar enkel bemiddelt m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan hij de essentiële kenmerken kent en in staat is om aan de cliënten toe te lichten - vandaar dat wij ons toeleggen op overeenkomsten bijzondere risico's en "leven", in het bijzonder beleggigsverzekeringen;

 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant - wij kunnen u altijd doorverwijzen;

 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die wij verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

4. Specifieke transparantie

 

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kunt steeds met ons contact opnemen voor meer informatie.

 

5. Wat is de procedure?

 

 

bottom of page