top of page

Wettelijke voorschriften en gedragsregels inzake raad over persoonlijke financiële planning

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de wettelijke voorschriften en gedragsregels met betrekking tot het verstrekken van raad over financiële planning en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

1. Informatie over begrip "raad over financiële planning"

Raad over financiële planning wordt in de wet heel ruim gedefinieerd. Het betreft meer bepaald alle raad over het optimaliseren van het vermogen van een klant (zoals raad over de structuur, de planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de overdracht), en dit op grond van de behoeften en de doelstellingen die de cliënt aangeeft.

Het gaat dan om vragen als: hoe het vermogen structureren? Hoe het beschermen? Hoe de overdracht van het vermogen regelen? Hoe de evolutie ervan plannen gelet op
de doelstellingen van de cliënt? Wat is de impact van de verschillende structureringsopties?

2. Wetgevend kader

Highfield mag als gereglementeerde onderneming van rechtswege raad over financiële planning verstrekken, zoals bepaald in de Wet van 25 april 2014 inzake het statuut en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (BS 27 mei 2014 – in werking 1 november 2014).

Behoudens op uw uitdrukkelijk verzoek zal de raad over financiële planning gebaseerd zijn op een multidisciplinaire analyse van uw situatie en zal ze vier (4) aspecten belichten, namelijk: (i) het burgerlijk recht, (ii) het fiscaal recht en de fiscaliteit, (iii) de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, alsook (iv) de economische en de financiële context. Verder zal de raad over financiële planning in principe ook betrekking hebben op de optimalisatie van de 4 pijlers van uw persoonlijke financiële situatie, namelijk vermogen, inkomsten, pensioen en nalatenschap.

Om dergelijke raad over financiële planning te verstrekken, is Highfield verplicht om u schriftelijk te bevragen omtrent uw familiale, professionele en financiële situatie, uw doelstellingen en uw behoeften inzake strategisch advies. Highfield zal geen raad over financiële planning verstrekken indien u onvoldoende informatie verstrekt om uw profiel inzake strategisch advies te kunnen bepalen. Highfield zal steeds passende raad over financiële planning verstrekken, rekening houdend met uw familiale, professionele en financiële situatie, uw doelstellingen en uw behoeften inzake financiële planning.

Voordat Highfield u raad over financiële planning mag verstrekken, moet zij met u een schriftelijke overeenkomst afsluiten. Deze overeenkomst, ‘Dienstverleningsovereenkomst Financiële Audit, Analyse en Optimalisatieplan’ is een overeenkomst voor de huur van diensten (aanneming) in de zin van artikel 1779 Burgerlijk Wetboek. Highfield voert daarbij naar best vermogen haar opdracht uit en is zodoende gehouden tot een middelenverbintenis, doch garandeert geen resultaten.

3. Gedragsregels bij het verstrekken van raad over financiële planning

Highfield leeft de volgende gedragsregels voor het verstrekken van financiële planning na:

Artikel 1: Highfield zet zich als gereglementeerde onderneming op loyale, billijke en professionele wijze in voor de belangen van de cliënt.

Artikel 2: Highfield geeft steeds op een correcte, duidelijke en niet misleidend wijze informatie aan de cliënt. Publicitaire mededelingen moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

Artikel 3: Highfield schikt zich naar boek VI van het Wetboek van Economisch Recht, voor zover van toepassing.

Artikel 4: Highfield geeft alvorens raad over financiële planning te verstrekken, de volgende informatie op een duurzame drager :

  1. De volledige identiteit en de contactgegevens van Highfield als gereglementeerde onderneming: haar statuut, naam en adres van de bevoegde autoriteit die de vergunning verleende.

  2. Het feit dat raad over financiële planning in principe vier aspecten moet belichten, namelijk het burgerlijk recht, het fiscaal recht en de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, alsook de economische en de financiële context;

  3. De kostprijs van de raad over financiële planning en, in voorkomend geval, de commerciële voorwaarden voor het verstrekken ervan;

  4. Een algemene beschrijving, eventueel in beknopte vorm, van het beleid van de gereglementeerde onderneming inzake belangenconflicten;

  5. Een algemene beschrijving, eventueel in beknopte vorm, van de geldende gedragsregels voor het verstrekken van raad over financiële planning;

  6. Elke substantiële wijziging van de verstrekte informatie moet tijdig ter kennis worden gebracht van de cliënt op een duurzame drager.

Artikel 5: Vooraleer raad over financiële planning mag worden verstrekt, moet alle vereiste informatie over de persoonlijke situatie van de cliënt, waaronder informatie over zijn regulieren inkomsten , activa (liquide middelen, beleggingen en vastgoed), geplande financiële verrichtingen alsook zijn overige financiële, familiale en professionele situatie, zijn doelstellingen en behoeften, schriftelijk worden ingezameld door Highfield, zodat hem passende raad kan worden gegeven.

Artikel 6: Vóór er raad over financiële planning mag worden verstrekt, moet Highfield met elke cliënt een schriftelijke overeenkomst afsluiten In die overeenkomst worden de rechten en verplichtingen van de partijen vastgelegd en wordt de in artikel 26 van de wet bedoelde informatie vermeld.

  • a) Als een cliënt niet wenst dat er een multidisciplinaire analyse wordt gemaakt van zijn situatie waarbij de vier dimensies waarvan sprake in artikel 29 van de wet aan bod komen, moet dit uitdrukkelijk worden vermeld in de in paragraaf 1 bedoelde overeenkomst met opgave van de dimensie(s) die niet zullen worden onderzocht.

  • b) Als een cliënt niet wenst dat de verstrekte raad over financiële planning betrekking heeft op de optimalisatie van zijn algehele vermogen, maar enkel op een deel ervan, moet dit uitdrukkelijk worden vermeld in de in paragraaf 1 bedoelde overeenkomst met opgave van de onderdelen van het vermogen die niet in aanmerking zullen worden genomen.

Artikel 7: Aan de cliënt moet zo spoedig mogelijk een duidelijk en volledig schriftelijk verslag over de verstrekte raad over financiële planning worden overhandigd,

Artikel 8: Highfield neemt alle redelijke maatregelen om belangenconflicten te voorkomen tussen haarzelf, inclusief in voorkomend geval de personen die hen controleren, haar leiders en hun medewerkers, enerzijds, en de cliënt, anderzijds, of tussen decliënten onderling.

Highfield neemt hiertoe de nodige administratieve maatregelen en volgt volgende procedure:

Als de genomen maatregelen met betrekking tot het beheer van een belangenconflict ontoereikend zijn om met redelijke zekerheid te waarborgen dat het risico op schade van de belangen van de cliënt kan worden afgewend, wordt de cliënt, vóór hem raad wordt verstrekt, duidelijk in kennis gesteld van de algemene aard en/of de oorzaak van het belangenconflict.

De verstrekte informatie moet voldoende gedetailleerd zijn, gelet op de persoonlijke situatie van de cliënt, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen beslissen om al dan niet een beroep te (blijven) doen op de aangeboden diensten.

Bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict behoudt ons kantoor zich het recht voor om de gevraagde dienstverlening aan de betrokken cliënt te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt.

 

bottom of page