top of page

Uw kleinkind iets nalaten, maar niet meteen? (bron: Indicator)


Meer en meer grootouders willen ook aan hun kleinkinderen iets nalaten, maar vaak aarzelen ze omdat ze niet willen dat die kleinkinderen op al te jonge leeftijd al over een grote som geld beschikken. Kunt u via levensverzekeringen ervoor zorgen dat uw kleinkinderen pas op een leeftijd die u zelf kiest, het geschonkene in handen krijgen? Hoe pakt u dat dan concreet aan?

Generation skipping. Aangezien mensen steeds langer leven, willen veel grootouders ook iets aan hun kleinkinderen nalaten. Vaak hebben hun kinderen het geld immers niet echt meer nodig, terwijl de kleinkinderen bv. soms moeilijk aan een hypotheek geraken om een huis te kopen. Zolang de grootouders de reserve van hun kinderen (1/3 van de nalatenschap voor één kind, 2/3 voor twee kinderen en 3/4 vanaf drie kinderen) respecteren, zijn er heel wat mogelijkheden.

Testament. Niets belet u bv. om bij testament een of meerdere van uw kleinkinderen te begunstigen. Het probleem daarbij is echter dat veel grootouders niet wensen dat hun kleinkinderen op een al te jonge leeftijd over een grote som geld kunnen beschikken. Als u uw kleinkinderen via een testament begunstigt, dan beschikken zij immers in principe bij uw overlijden vrij over het geld, tenminste als dan ze meerderjarig zijn. Kunt u door te werken met een levensverzekering het geld toch nog een tijdlang blokkeren, bv. tot uw kleinkind een bepaalde leeftijd bereikt?

Klassieke levensverzekering. U kunt perfect een levensverzekering afsluiten waarin u uw kleinkind aanduidt als begunstigde bij uw overlijden. Zolang u de begunstigde (uw kleinkind) niet laat aanvaarden, behoudt u zolang u leeft de volledige controle. U kunt een andere begunstigde aanduiden, de premie wijzigen of de polis zelfs afkopen, waardoor u uw geld terugkrijgt. Nadeel is echter dat u op die manier geen controle heeft over wat er na uw overlijden met het geld gebeurt. Uw kleinkind krijgt op dat moment immers eveneens de vrije beschikking over het geld. Er bestaat echter een techniek die u toelaat om zelf te beslissen op welke leeftijd uw kleinkind over het geschonkene zal kunnen beschikken.

U kan dan werken met twee opeenvolgende levensverzekeringsovereenkomsten.

Eerste verzekering. Als u wenst dat uw kleinkinderen het geld pas ter beschikking krijgen eens zij een bepaalde leeftijd bereikt hebben, kunt u meerdere polissen afsluiten. U sluit een eerste verzekering af en u betaalt een premie die overeenstemt met het bedrag dat u aan uw kleinkinderen wilt toekennen. In die eerste verzekeringsovereenkomst bepaalt u dat het kapitaal bij uw overlijden niet uitgekeerd zal worden aan uw kleinkind, maar wel gestort zal worden in andere levensverzekeringsovereenkomsten. Die storting gebeurt volgens een verdeelsleutel die u in de eerste verzekeringsovereenkomst laat opnemen.

Tweede verzekering. Daarnaast sluit u per kleinkind dat u wilt begunstigen een tweede, aparte levensverzekeringsovereenkomst af. Het te begunstigen kleinkind is in die contracten de verzekerde. Als begunstigde bij overlijden van de verzekerde, kunt u zichzelf aanduiden, gevolgd door uw afstammelingen en bij gebrek daaraan uw nalatenschap. Uw kleinkinderen duidt u dan aan als begunstigde bij (hun) leven, op de afloopdatum van het contract. Daarnaast moet ook een subsidiaire verzekeringsnemer voorzien.

Controle. Zolang u de begunstigde van de levensverzekeringsovereenkomsten niet laat aanvaarden, heeft u net zoals bij een klassieke levensverzekering de vrijheid om het contract aan te passen. Zo kunt u bv. ook in dit geval de begunstigde van de verzekering te allen tijde eenzijdig wijzigen. Daarnaast kiest u als verzekeringnemer zelf de einddatum van de verzekeringsovereenkomsten. Daardoor bepaalt u zelf vanaf welke leeftijd uw kleinkinderen over het geld uit de tweede verzekering kunnen beschikken. Afhankelijk van de omstandigheden kunt u bv. bepalen dat het ene kleinkind al op zijn 23ste verjaardag over het geld kan beschikken, terwijl het andere kleinkind moet wachten tot hij dertig is.

Afkoop? Aangezien uw kleinkind bij uw overlijden verzekeringnemer wordt, zou hij eventueel kunnen beslissen om het contract af te kopen om op die manier toch vroeger over het geld te kunnen beschikken. Dit kunnen wij vermijden door in de polis op te nemen dat de subsidiaire verzekeringnemer het contract pas vanaf een bepaalde verjaardag kan afkopen, in pand geven of de bevoorschotting ervan vragen. U kunt daarnaast ook voorzien dat inpandgeving wel mogelijk is, maar dan enkel om een onroerend goed te kopen of te bouwen.

Door geld te storten in een levensverzekering die bij uw overlijden het kapitaal niet uitkeert, maar stort in een of meerdere tweede levensverzekeringen, waarvan uw kleinkind(eren) op dat moment verzekeringsnemer wordt (worden), bepaalt u zelf op welke leeftijd uw kleinkinderen ten vroegste beschikking krijgen over het geld. Het bedrag en de modaliteiten kunnen daarbij per kleinkind verschillen. Zolang u leeft, behoudt u daarenboven de volledige controle, mits u de begunstigden niet laat aanvaarden: u kunt zo op elk moment de begunstigde of de premie nog aanpassen of zelfs het kapitaal opvragen. Houd wel rekening met de reserve van uw kinderen.

Klinkt dit allemaal wat te technisch? Geen nood, wij begeleiden u bij alle stappen van dit verhaal. Neem contact!

696961269-zipfelmuetze-auspacken-geschenk-verkleidung.jpg

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page